EKOL-TECH,  Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

 
 
 

ÚVOD

 

O FIRME

 

PONÚKAME

 

CENA

 

KONTAKT

 
 

 

PONÚKAME

 

Ponúkame

Konzultačná  a poradenská činnosť  v oblasti budovania,
udržiavania a zlepšovania manažérskych systémov:

•    systémy manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008,
•    systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO
     14001:2004
•    systém manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci podľa
•    normy BSI 18001:2007 OHSAS (STN OHSAS 18001:2009, 83 3000),
•    systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011/EN 16001:2009
•    integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP

Rozsah prác:
•    vykonanie úvodného auditu/preskúmania manažérskeho systému:
       •    zistenie východiskového stavu všetkých organizačných, technických,
            dokumentačných opatrení, činností, praktík v spoločnosti a návrh opatrení
            k budovaniu manažérskeho systému a prípadne k jeho integrácii do celkového
            existujúceho systému manažérstva.
•    školenia vrcholového manažmentu spoločnosti a zamestnancov k zavedeniu
     manažérskeho systému,
•    vypracovanie dokumentácie k zavedeniu manažérskeho systému,
•    vyškolenie zamestnancov pre vykonávanie interných auditov manažérskych
     systémov podľa predmetových noriem a normy EN ISO 19001:2002,
•    previerka pripravenosti spoločnosti k certifikácii manažérskych systémov,
•    spolupráca k zaisteniu certifikácie manažérskeho systému certifikačnou
     organizáciou,
•    ďalšie spolupráca so spoločnosťou pri udržiavaní a zlepšovaní manažérskeho
     systému v spoločnosti.

 

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti budovania,
udržiavania a zlepšovania manažérskych systémov

Školiteľská činnosť

Kontrolná činnosť ohľadne plnenia požiadaviek právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia platných pre spoločnosť a vybavovanie súvisiacej agendy voči orgánom štátne správy

Vykonávaníe interných auditov manažérskych systémov

Vykonávaníe environmentálneho auditu